برچسب: حامد علمایی

0

مددکار اجتماعی، پایدار کننده تیم درمان اعتیاد

در درمان بیماری اعتیاد، مددکار اجتماعی به عنوان میانجی و در نتیجه پایدار کننده ی تیم درمان می تواند ایفای نقش کند. برخوردها، رویکردها و تفهیم و تفاهم متقابل اعضای تیم درمان اعتیاد از...

Share
0

احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها

دنیای امروز، عصر تقارب تفاوتهاست. عواملی مانند فراگیرشدن رسانه ها، رشد سریع ارتباطات و مهاجرت باعث شده اند انسان هایی با پس زمینه های فرهنگی، نژادی، مذهبی و اعتقادی گوناگون در کنار یکدیگر قرار...

Share
0

احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها

دنیای امروز، عصر تقارب تفاوتهاست. عواملی مانند فراگیرشدن رسانه ها، رشد سریع ارتباطات و مهاجرت باعث شده اند انسان هایی با پس زمینه های فرهنگی، نژادی، مذهبی و اعتقادی گوناگون در کنار یکدیگر قرار...

Share