برچسب: خسرو نظریانی

0

درد و دلی با دو شهید مددکار اجتماعی عباس ورامینی ، خسرو نظریانی

بنام خدا درد و دلی با دو شهید مددکار اجتماعی عباس ورامینی ، خسرو نظریانی دوستان مددکار اجتماعی عباس و خسرو جان! گاه مخاطب قرار دادن یک انسان، خود مساله ای می گردد! خواستم...

Share