برچسب: دکتر عزت الله سام آرام

0

تصاویر اولین مجمع هیأت مدیره سوم کانون مراکز مددکاری اجتماعی کشور

تصاویر فوق مربوط به اولین مجمع هیأت مدیره سوم کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور می باشد. قابل به ذکر است در همایش مذکور دو تن از نمایندگان کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان خوزستان...

Share