برچسب: فاطمه حسین زاده جنیدی

0

بررسی عوامل اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان در شرق تهران

چکیده: زمینه و هدف: احساس امنیت از جمله اساسی ترین نیازهای بشری است و تامین آن نخستین ودر عین حال عمده ترین وظیفه دولت هاست. احساس امنیت را می توان یکی از پدیده های...

Share
0

بررسی عوامل مداخله کننده در فرسودگی شغلی مددکاران شاغل در بخش های بیماران سرطانی

چکیده : زمینه و هدف : سلامت از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد . میزان مشکلات سلامتی روان نظیر افسردگی و فرسودگی در حرفه های گوناگون را می...

Share