برچسب: مریم پرمحمدی آذر

0

بهبودی علیه بهبودی …

مفهوم سلامت روان، جنبه ای از مفهوم کلی سلامتی است. سازمان بهداشت جهانی سلامتی را چنین توصیف می کند ” حالت سلامتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی است، نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی....

Share
0

آسیب اجتماعی مقدم بر مسأله اجتماعی

آسیب اجتماعی به طرق مختلف تعریف میشود و گاهی آن را با رفتار خلاف قانون، اخلاق یا رفتاری که به زیان جامعه تمام میشود برابر دانسته اند، نوعی انحراف. تعریف ساده آسیب همانی است...

Share