برچسب: مسئولیت اجتماعی

0

حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد بعنوان یک مسئولیت اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی کشور، نخستین قدم از قدمهای متعددی است که مددکاران اجتماعی برای رویارویی با آسیبها، کنترل و پیشگیری و درمان انجام می دهند تا با اتخاذ یک برنامه پیشنهادی جامع علمی نگر...

Share
0

مسئولیت اجتماعی و نظارت اجتماعی در حوزه اجتماعی

سالهاست که وقتی به مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی ونظارت اجتماعی  بویژه در حیطه عملکردی مسئولان ومتولیان حوزه اجتماعی کشور می اندیشم با مفهومی تلخ و سیاه روبرو می شوم ، نه چیز دیگر:  غفلت...

Share